7 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างชาติ ครบจบที่เดียว!

7 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างชาติ ครบจบที่เดียว! ใบอนุญาติทำงาน หรือ Work permit คือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะต้องยื่นประทับตราวีซ่าประเภท Non-Immigrant B หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ ก่อนขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย โดยใบดังกล่าวถือเป็นใบเบิกทางที่ช่วยให้การจ้างครูต่างชาติถูกกฏหมาย  โดยโรงเรียนที่ต้องการจ้างครูต่างชาติมีขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจนไปถึงการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่สำหรับในบทความนี้จะพูดถึง ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน เป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างชาติ 1. เตรียมเอกสาร 2. ตรวจสอบวุฒิการศีกษาและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 3. ยื่นเรื่องกับทางสช./สพป./สช.จังหวัด 4. ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท  Non-Immigrant (รหัส B) 5. ทางโรงเรียนจัดทำหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ 6. ครูชาวต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 7. รายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รายละเอียด 7 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน 1.เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นใบขออนุญาตทำงาน เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นใบขออนุญาตทำงาน ผู้เตรียมเอกสารคือ ชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ ใบปริญญา หรือ ใบ transcript ทั้งตัวจริงและสำเนาการศึกษา หนังสือการเดินทาง (Passport) ทั้งตัวจริงและสำเนา […]